POSLANSTVO KNJIŽNICE

Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.

Knjižnično osebje podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela.

Dokazano je, da učenci dosegajo višje nivoje pismenosti, branja, učenja, reševanja problemov ter informacijske in komunikacijske spretnosti, kadar knjižničarji in učitelji delujejo skupaj.

IFLA/UNESCO (2006): Manifest o šolskih knjižnica. Pridobljeno s  https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-manifesto-sl.pdf

Šolska knjižnica

PREDSTAVITEV KNJIŽNICE

 

Polnopravna članica COBISS
Številčna oznaka – SIGLA: 55575
Akronim v COBISS.SI: OSAUKP
Ime knjižnice: Osnovna šola Antona Ukmarja, Šolska knjižnica
Naslov: Pot v gaj 2, 6000 Koper

Knjižničarki:
Manuela Jesenk
Katjuša Čeh

e- naslov: solskaknjiznica@antonukmar.si

Dostopnost